PRESENTATIONS

 

2023 (109-115)

Rakap, S. (October, 2023). Erken müdahalenin bugünü [Early Intervention in Turkey: Today]. In B. Sucuoglu (Panel Moderator), Erken müdahalenin dünü, bugünü, yarını (A historical analysis of early intervention in Turkey: Yesterday, today, and tomorrow). 7th National Interdisciplinary Early Intervention Congress (UDEMKO), Eskişehir, Turkey. Invited Panel Presentation. 

Kalkan, S., Rakap, S., Imamoglu, M., & Erkan, F. (October, 2023). Otizm tanısı almış çocukların tanı uyumluluklarının Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu ile incelenmesi [Investigation of the diagnostic compatibility of children diagnosed with autism using Gilliam Autistic Disorder Rating Scale-2 Turkish Version]. Paper presented at the 7th National Interdisciplinary Early Intervention Congress (UDEMKO), Eskişehir, Turkey.

Rakap, S., Balikci, S., Gulboy, E., & Kalkan, S.  (October, 2023). Ev temelli koçluk içeren ebeveyn eğitim programının bir annenin doğal dil öğretimi stratejilerini kullanımı ve çocuk çıktıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Examining the effects of a parent training program with home-based coaching on a mother’s use of natural language teaching strategies and child outcomes]. Paper presented at the 33th National Special Education Conference, Trabzon, Turkey.

Gulboy, E., Yucesoy-Ozkan, S., Rakap, S., & Adıguzel, O., C. (October, 2023). Özel eğitim öğretmenleri için işlevsel iletişim eğitimi odaklı bir mesleki gelişim programı tasarlaması [Designing a professional development program for special education teachers focused on functional communication training]. Paper presented at the 33th National Special Education Conference, Trabzon, Turkey.

Rakap, S., Balikci, S., Gulboy, E., Kalkan, S., Aydin B.  (October, 2023). Bireyselleştirilmiş eğitim programı amaçlarının kalitesinin artırılması: Özel eğitim öğretmen adaylarına yönelik hazırlanan eğitim programının etkisi [Improving the quality of individualized education program objectives: The effect of the training program prepared for special education teacher candidates]. Paper presented at the 33th National Special Education Conference, Trabzon, Turkey.

Rakap, S. (July, 2023).  Perspectives of Turkish early childhood administrators about inclusion. Paper presented at the 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain.

Rakap, S., Balikci, S., Gulboy, E., & Kalkan, S. (July, 2023).  Impact of a training and coaching to support Turkish mothers’ implementation of milieu teaching strategies. Paper presented at the 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain.

2022 (103-108)

Gülboy, E., Yücesoy-Özkan, Ş., & Rakap, S. (November, 2022). Koçluk desteğinin öğretmenlerin işlevsel iletişim öğretimini uygulama becerileri ile otizm spektrum bozukluğu olan çocukların iletişim becerilerine ve problem davranışlarına etkisi [The effects of coaching on teachers’ implementation of functional communication training and communication skills and challenging behaviours of children with autism spectrum disorder]. Paper presented at the 32nd National Special Education Conference, Ankara, Turkey

Rakap, S., Balikci, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (September, 2022). Impact of professional development on preschool teachers’ use of embedded teaching practices in inclusive settings. Poster presented at the the11th ABAI International Conference, Dublin, Ireland.

Rakap, S., & Balikci, S. (September, 2022). Effects of coaching with performance feedback on pre-service teachers’ use of embedded teaching. Poster presented at the the11th ABAI International Conference, Dublin, Ireland.

Vural-Batık, M., & Rakap, S. (June, 2022). Spousal self-disclosure and emotional support in parents of children with ASD. Paper presented at the 23. International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Istanbul, Turkey.

Balikci, S., Rakap, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (May, 2022). Impact of coaching on preschool teachers’ implementation of embedded teaching and child outcomes. Poster  presented at the 48th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, Boston, MA.

Balikci, S., Rakap, S., Aydin, B., & Kalkan, S. (May, 2022). Effects of professional development on preschool teachers’ use of embedded teaching to support child learning in inclusive settings. Poster  presented at the 48th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, Boston, MA.

2021 (98-102)

Rakap, S. (November, 2021). Otizmde etkili müdahaleler: Doğal/gömülü öğretim uygulamaları (Effective Interventions for Autism: Naturalistic/Embedded Instruction). Invited Panel Presentation at the International Autism Congress, Turkey. 

Gülboy, E., Yücesoy-Özkan, Ş., & Rakap, S. (2021, July). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışan öğretmenlerin problem davranışlarla başa çıkma süreçlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Paper presented at the 8. Eurasian Educational Research Congress’te sunulan sözlü bildiri,  Aksaray, Türkiye. 

Rakap, S. (July, 2021).  How did Covid-19 outbreak impact family quality of life for children with disabilities? Paper presented at the 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Virtual Conference.

Rakap, S. (July, 2021).  Parenting children with developmental disabilities during COVID-19 outbreak. Paper presented at the 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Virtual Conference.

Rakap, S. (June, 2021). COVID-19 Sürecinin Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri Üzerindeki Etkileri [Impact of COVID-19 Pandemic on Childen with Disabilities and Their Families]. International Congress of New Norms for Education During the Covid-19 Pandemic II, Artvin, Turkey. Invited Presentation.  

Rakap, S. (February, 2021). COVID-19 Sürecinin Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ailelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Karma Desen Çalışması [Impact of COVID-19 Pandemic on Quality of Lives of Childen with Disabilities and Their Families: A Mixed Method Study]. TUBITAK COVID-19 and Society: Social, Humanitarian and Economic Effects of the Pandemic – Problems and Solutions, Ankara, Turkey. Invited Panel Presentation.  

2020 (90-97)

Rakap, S. (December, 2020). Gömülü öğretim 101 (Embedded instruction 101). In S. Ozdemir (Panel Moderator), Erken müdahale ve erken çocuklukta etkili uygulamalar (Effective practices in early intervention and early childhood). 10th Annual Special Education Student Conference, Ankara, Turkey. Invited Panel Presentation.  

Rakap, S., Karnas, M., Bayrakdar, U.,Kalkan, S., Vural-Baltık, M., & Sarı, H.I.  (October, 2020). Özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin COVID-19 salgını sürecinde kullanılan eğitim bilişim ağı ve etkililiğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (An investigation of parental perceptions of children with disabilities about education information network used during COVID-19 pandemic and its effectiveness). Paper presented at the 30th National Special Education Conference, Bursa, Turkey.

Rakap, S., Vural-Baltık, M., Sarı, H.I., Karnas, M., Kalkan, S., & Bayrakdar, U. (October, 2020). COVID-19 sürecinin özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri (The effect of COVID-19 pandemic on the  quality of life of children with special needs and their families). Paper presented at the 30th National Special Education Conference, Bursa, Turkey.

Rakap, S. & Kalkan, S. (July, 2020).  Perspectives of Turkish stakeholders about recommended practices in early childhood special education. Paper presented at the 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain.

Rakap, S. & Kalkan, S. (July, 2020).  Comparing non-overlap methods to calculate treatment effect estimates in single-case experimental research. Paper presented at the 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain.

Rakap, S., Balikci, S., Coleman, H., & Kalkan, S. (2020, February). Coaching with performance feedback: Effects on pre-service teachers’ implementation of naturalistic instruction. Poster presented at the Biennial Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

Rakap, S., Balikci, S., & Kalkan, S. (2020, February). Effect of coaching on pre-service teachers’ implementation of naturalistic instruction and child outcomes. Poster presented at the14th ABAI Annual Autism Conference, Miami, FL, USA.

Rakap, S., Yucesoy-Ozkan, S., & Gulboy, E. (2020, February). Naturalistic instruction to support inclusion of children with autism and developmental disabilities: A meta-analysis. Poster presented at the14th ABAI Annual Autism Conference, Miami, FL, USA.

2019 (84-89)

Rakap, S., & Kalkan, S. (2019, November). EREGÖM: Bir Doğal Öğretim Stratejisi Olarak Gömülü Öğretim [EREGÖM: Embedded instruction as a naturalistic approach to instruction]. Workshop  presented at the 29th National Special Education Conference, Aydin, Turkey.

Rakap, S., & Kalkan, S. (2019, November). S.O.S. Erken Müdahale Programı (Küçük çocuklarda sosyal-duygusal gelişimi destekleyici ve problem davranışları önleyici stratejiler) [S.O.S: Strategies for supporting social-emotional development and addressing challenging behaviors of young children]. Workshop  presented at the 29th National Special Education Conference, Aydin, Turkey.

Kalkan, S., & Rakap, S. (2019, November). Sosyal-duygusal gelişimi risk altında olan okul öncesi çocuklarına yönelik piramit modeline dayalı uygulama temelli koçluk desteği içeren öğretmen mesleki gelişim programının etkililiği [Effectiveness of a teacher professional development program developed based on pyramid model and includes practice-based coaching for preschool children who are at-risk for difficulties in social-emotional development]. Paper  presented at the 29th National Special Education Conference, Aydin, Turkey.

Rakap, S., Balikci, S., & Kalkan, S. (2019, May). Effect of coaching with immediate performance feedback on pre-service teachers’ implementation of naturalistic instruction. Poster presented at the 45th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, Chicago, Illinois.

Yucesoy-Ozkan, S., Rakap, S., & Gulboy, E. (2019, May). A comparison of twelve nonoverlap methods to estimate treatment effect in single-subject experimental research. Poster presented at the 45th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, Chicago, Illinois.

Gulboy, E., Yucesoy-Ozkan, S., & Rakap, S. (2019, May). Embedded instruction for young children: A systematic review and meta-analysis. Poster presented at the 45th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, Chicago, Illinois.

2018 (71-83)

Rakap, S., Yücesoy-Özkan, Ş., & Kalkan, S. (2018, October). Tek denekli araştırmalarda meta analiz ve etki büyüklüğü hesaplamaları [Meta-analysis and effect size calcualtions in single subject experimental research]. Workshop presented at the 28th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey.

Kalkan, S. & Rakap, S. (2018, October). S.O.S. Erken Müdahale Programı: Küçük çocuklarda sosyal-duygusal gelişimi destekleyici ve problem davranışları önleyici stratejiler [S.O.S: Strategies for supporting social-emotional development and addressing challenging behaviors of young children]. Workshop presented at the 28th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey.

Rakap, S. & Kalkan, S. (2018, October). EREGÖM: Bir Doğal öğretim stratejisi olarak gömülü öğretim [EREGÖM: Embedded instruction as a naturalistic approach to instruction]. Workshop presented at the 28th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey.

Gulboy, E., Yücesoy-Özkan, Ş., & Rakap, S. (2018, October). Okulöncesi dönem gömülü öğretim çalışmalarının meta-analizi [Meta-analysis of embedded instruction studies in preschool]. Paper presented at the 28th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey.

Yücesoy-Özkan, Ş., Rakap, S., & Gulboy, E. (2018, October). Tek-denekli deneysel araştırmalarda örtüşmeyen veriye dayalı on iki etki büyüklüğü hesaplama yönteminin karşılaştırılması [Comparison of twelve non-overlap methods to calculate effect size estimates in single-subject experimental research]. Paper presented at the 28th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey.

Rakap, S. & Kalkan, S. (2018, September). Bir mesleki gelişim yaklaşımı: Koçluk [Coaching as a professional development approach]. Paper presented at the 1st International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), Girne, Cyprus.

Kalkan, S. & Rakap, S. (2018, September). Küçük çocuklarda sosyal-duygusal gelişimi destekleyici stratejiler [Strategies to support social-emotional development in young children]. Paper presented at the 1st International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), Girne, Cyprus.

Rakap, S., Kalkan, S., Balikci, S., & Aydin, B. (2018, May). Impact of training plus implementation support on preschool teachers’ use of naturalistic instruction. Poster presented at the 44th Annual Convention of Association for Behavior Analysis International, San Diego, California.

Yücesoy-Özkan, Ş., Rakap, S., & Gulboy, E. (2018, May). Tek-denekli deneysel araştırmalarda etki büyüklüğü hesaplamak için kullanılan örtüşmeyen veriye temelli on iki yöntemin karşılaştırılması [Comparison of twelve non-overlap methods to calculate effect size estimates in single-subject experimental research]. Paper presented at the 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey.

Rakap, S., Balikci, S., & Kalkan, S. (2018, May). Ebeveynler tarafından uygulanan doğal dil öğretimi yönteminin özel gereksinimli çocuklara dil ve konuşma becerileri kazandırma konusunda etkililiğinin incelenmesi [Effects of parent-implemented milieu teaching on speech and language skills of young children with disabilities ]. Paper  presented at the 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey.

Rakap, S. & Kalkan, S. (2018, March). Bir mesleki gelişim yaklaşımı olarak uygulama temelli koçluk [Practice-based coaching as a professional development approach]. Paper presented 2nd International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

Kalkan, S. & Rakap, S. (2018, March). Okulöncesi çocuklarının sosyal-duygusal gelişimini destekleyici stratejiler [Strategies to support social-emotional development of preschool children]. Paper presented 2nd International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

Gulboy, E., Yücesoy-Özkan, Ş., & Rakap, S. (2018, March). Erken çocuklukta gömülü öğretim: meta-analiz [Embedded instruction in early childhood: Ameta-analysis]. Paper presented 2nd International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

2017 (59-70)

Rakap, S., Yücesoy-Özkan, Ş., & Kalkan, S. (2017, November). Tek denekli araştırmalarda meta analiz ve etki büyüklüğü hesaplamaları [Meta-analysis and effect size calcualtions in single subject experimental research]. Workshop presented at the 27th National Special Education Conference (with International Participation), Samsun, Turkey.

Aydin, O., Tekin-Iftar, E., & Rakap, S. (2017, November). Bilimsel dayanaklı uygulamaları belirlemede “tek-denekli deneysel araştırmaların niteliksel göstergeleri’’ yönergesinin kullanımı: Matematik becerilerinin öğretiminde örneklerle açıklanması [Using quality indicators for single-subject experimental research to identify evidence-based practices: An applied explanation from math literature]. Paper presented at the 27th National Special Education Conference (with International Participation), Samsun, Turkey.

Kalkan, S., Keskin, A., Gürel-Selimoğlu, Ö., & Rakap, S. (2017, November). Okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi kapsamında uyguladıkları oryantasyon çalışmalarının incelenmesi [An investigation of orientation practices implemented by preschool and primary school teachers within the context of inclusive education]. Paper presented at the 27th National Special Education Conference (with International Participation), Samsun, Turkey.

Rakap, S., Beşdere, B., & Kalkan, S. (2017, November). Şimdi haberleri sunuyoruz: Otizm… [We are presenting the news: Autism…]. Poster presented at the 27th National Special Education Conference (with International Participation), Samsun, Turkey.

Çitil, M., Kalkan, S., & Rakap, S. (2017, November). Türkiye ve dünyada özel eğitimin öncüleri. [Pioneers of special education in Turkey and around the World]. Poster presented at the 27th National Special Education Conference (with International Participation), Samsun, Turkey.

Rakap, S., Kalkan, S., & Parlak-Rakap, A. (July, 2017). Teachers’ use of embedded instruction in inclusive preschool classrooms. Paper presented at the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona Spain.

Kalkan, S., Rakap, S., & Rakap, S. (July, 2017). An analysis of active ingredients of individualized education programs developed for children with disabilities in Turkey. Paper presented at the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona Spain.

Rakap, S., Kalkan, S., & Rakap, S. (July, 2017). Preschool teacher’ use of strategies to support social-emotional competence in young children: A descriptive study. Paper presented at the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona Spain.

Rakap, S. & Kalkan, S. (February, 2017). Individualized education programs for children with disabilities: a component analysis. Paper presented at the International Society for the Social Studies Annual Conference, Orlando, FL.

Rakap, S. & Kalkan, S. (February, 2017). Preschool and special education teachers’ use of embedded instruction within ongoing activities. Paper presented at the International Society for the Social Studies Annual Conference, Orlando, FL.

Rakap, S. & Kalkan, S. (February, 2017). What do turkish teachers know about autism spectrum disorder (ASD)? Paper presented at the International Society for the Social Studies Annual Conference, Orlando, FL.

Rakap, S. (April, 2017). Embedded instruction in early childhood. Invited presentation at the 3. Developmental Disabilities Symposium, Konya, Turkey.

2016 (47-58)

Rakap, S., Rakap, S., Alptekin, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (2016, October). Erken Öğrenme için Gömülü Öğretim Projesi: Birinci yıl proje etkinliklerinin paylaşımı [Embedded Instruction for Early Learning Project: First Year Project Activities]. Paper presented at the 26th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey. (Bildiriye Ulaşmak için Tıklayınız)

Rakap, S., Kalkan, S., & Cakiroglu, O. (2016, October). Kaynaştırma sınıflarında eğitim alan özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının aktif bileşenlerinin değerlendirilmesi [An investigation of active ingredients of individualized education plans developed for children with special needs educated in inclusive classrooms]. Paper presented at the 26th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey. 

Rakap, S. (2016, May). A web-based professional development program for teachers of children and students with Autism Spectrum Disorder. Paper presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey.

Rakap, S. (2016, May). Investigating the effectiveness of Bug-in-Ear technology in teacher preparation: A review of literature.Paper presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey.

Rakap, S. (2016, May). Investigation of the effects of embedded instruction in elementary school: A meta-analysis. Paper presented at the 15th International Primary Teacher Education Symposium, Mugla, Turkey.

Rakap, S. (2016, May). Investigation of primary school teachers’ and teacher candidates’ knowledge and opinions about autism. Paper presented at the 15th International Primary Teacher Education Symposium, Mugla, Turkey.

Aydin, B. & Rakap, S. (2016, May). An open access Turkish web application to use in meta-analytic calculations. Paper presented at the VIII. International Congress of Educational Research, Canakkale, Turkey.

Rakap, S. & Aydin, B. (2016, May). Comparison of non-parametric methods to calculate effect size estimates in single-subject experimental research. Paper presented at the VIII. International Congress of Educational Research, Canakkale, Turkey.

Rakap, S. (2016, May). Examining public preschool classroom quality in Turkey: Preliminary findings from an on-going research. Paper presented at the ECERS Meeting and Conference, Oxford, England.

Kalkan, S., Ozer, E., Ozdemir, S., & Rakap, S. (2016, April). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri eğitimi: Alan yazın incelenmesi [Imitation training for children with autism spectrum disorder: A review of literature]. Poster presented at the 3rd National Interdisciplinary Early Intervention Congress (UDEMKO), Eskişehir, Turkey.

Rakap, S., Rakap. S., & Kalkan, S. (2016, February). Turkish preschool teachers’ perceptions and use of strategies to support young children’s social-emotional competence. Poster presented at the 10th Biennial Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

Rakap, S., Rakap. S., & Kalkan, S. (2016, February). Coaching practicum students to use embedded instruction: A brief professional development study. Poster presented at the 10th Biennial Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

2015 (35-46)

Diken, I. H., & Rakap, S. (2015, December). Okulöncesi dönemde gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla evde ve kurumda doğal öğretim [Naturalistic instruction for young children with developmental delays at home and school]. Workshop presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

Rakap, S., Rakap, S., & Kalkan, S. (2015, December). Okulöncesi kaynaştırma sınıflarında katılım davranışlarının ölçülmesi [Measurement of child engagement in preschool classrooms]. Paper presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

Rakap, S., Snyder, P., Rakap, S., & Kalkan, S. (2015, December). Tek denekli araştırma modellerini kullanan araştırmalarda etki büyüklüğü hesaplama: Beş non-parametrik yöntemin karşılaştırılması [Calculating effect sizes in single-subject experimental research: A comparison of five non-overlap methods]. Paper presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

Rakap, S., Kalkan, S., & Rakap, S. (2015, December). Erken Çocukluk Divizyonu tarafından geliştirilen Tavsiye Edilen Uygulamaların ülkemiz bağlamında değerlendirilmesi  [Evaluation of DEC Recommended Practices in Turkey]. Poster presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

Kalkan, S., & Rakap, S., (2015, December). Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin eğitimlerinde sanal öğrenme ortamları [Virtual learning environments for individuals with special needs]. Poster presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

Rakap, S., & Rakap, S. (2015, October). Using embedded instruction to teach functional skills to a child with autism. Poster presented at the 31th International Division for Early Childhood Conference, Atlanta, GA.

Rakap, S., & Rakap, S. (2015, October). Cross-cultural validation of DEC Recommended Practices: Key stakeholders’ opinions from Turkey. Poster presented at the 31th International Division for Early Childhood Conference, Atlanta, GA.

Rakap, S., & Kalkan, S. (2015, September). Üniversiteler ve bilişim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği [Universities and information technologies: The case of Ondokuz Mayis University]. Paper presented at the International Congress on Barrier-Free Information Technology, Manisa, Turkey.

Rakap, S. (2015, May). Preschool classroom quality in Turkey: Findings from a literature review. Paper presented at the ECERS Meeting and Conference, Volos, Greece.

Rakap, S., Alptekin, S., & Rakap, S. (2015, May). İpucunun giderek azaltılması yönteminin gömülü öğretim çerçevesinde kullanılmasının otizmli bir çocuğa işlevsel becerilerin öğretilmesi üzerindeki etkileri [Effects of using most-to-least prompting procedure within embedded instruction framework on teaching functional skills to a child with autism]. Poster presented at the III. Child Development and Education Congress (with International Participation and Early Intervention Focus), Ankara, Turkey.

Rakap, S., Vural, M., Parlak-Rakap, A., & Kalkan, S. (2015, May). Öğretmen adaylarının otizmin nedenleri, tanılanması ve erken müdahale yöntemleri hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of teacher candidates’ knowledge about causes and diagnosis of autism and early intervention approaches]. Poster presented at the III. Child Development and Education Congress (with International Participation and Early Intervention Focus), Ankara, Turkey.

Rakap, S. & Rakap, S. (2015, May). Erken çocuklukta gömülü öğretim [Embedded instruction in early childhood]. Paper presented at the III. Child Development and Education Congress (with International Participation and Early Intervention Focus), Ankara, Turkey.

2014 (25-34)

Rakap, S. & Snyder, P. (2014, November). Naturalistic instructional approaches for the inclusion of preschool children with Autism Spectrum Disorder. Poster presented at the International Conference for Autism, Antalya, Turkey.

Rakap, S. & Rakap, S. (2014, November). Turkish pre-service teachers’ knowledge of Autism Spectrum Disorders. Poster presented at the International Conference for Autism, Antalya, Turkey.

Rakap, S., Snyder, P., & Rakap, S. (2014, October). Non-overlap methods for estimating treatment effect in single-subject experimental research (SSER). Poster presented at the 30th International Division for Early Childhood Conference, St. Louis, MO.

Rakap, S., Parlak-Rakap, A., Cig, O., & Rakap, S. (2014, September). Okul öncesi, sınıf ve psikolojik reheberlik ve danışmanlık öğretmen adaylarının otizm ile ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of pre-service teachers’ knowledge of autism]. Poster presented at the 24th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.

Rakap, S., Snyder, P., Hemmeter, M. L., Algina, J., Conroy, M., & Jones, H. (2014, September). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocukların vakit geçirme (oyalanma) davranışları ile öğretmenlerinin kullandığı gömülü öğretim denemeleri arasındaki ilişki [Engagement Behaviors of Young Children with Disabilities: Relationships with Preschool Teachers’ Implementation of Embedded Instruction]. Paper presented at the 24th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.

Rakap, S. & Rakap, S. (2014, September). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli öğrenciler için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş eğitim programlarında yer alan amaç ve davranışların kalitesinin incelenmesi  [Investigating quality of IEP goals and objectives developed for young children with disabilities]. Paper presented at the 24th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.

Parlak-Rakap, A. & Rakap, S. (2014, September). Okul öncesi öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması için kullandıkları yöntemler [Strategies preschool teacher candidates use for inclusion of young children with disabilities]. Paper presented at the 24th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.

Rakap, S., Snyder, P., & Rakap, S. (2014, September). Relationships between preschool teachers’ implementation of embedded instruction and engagement behaviours of young children with disabilities. Paper presented at the 24th European Early Childhood Education Research Association Conference, Crete, Greece.

Rakap, S. & Snyder, P. (2014, September). Measuring engagement behaviors of young children with disabilities in inclusive early childhood classrooms. Poster presented at the 24th European Early Childhood Education Research Association Conference, Crete, Greece.

Rakap, S. & Snyder, P. (2014, February). Evaluating treatment effect in single-subject experimental research: A comparison of five nonoverlap methods. Poster presented at the 9th Biennial Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

2012 (20-24)

Rakap, S. & Snyder, P. (2012, October). Analyzing single-subject experimental research data: Visual analysis and effect sizes. Poster session presented at the International Division for Early Childhood Conference, Minneapolis, MN.

Rakap, S., Emery, A.K., & Jones, H. (2012, April). Evaluation of web-based professional development for teachers of children with autism. Poster session presented at the annual meeting of Council for Exceptional Children, Denver, CO.

Rakap, S., Snyder, P., & Pasia, C. (2012, February). Comparison of six nonoverlap methods for effect size calculation in single-subject experimental research. Poster session presented at special methodology session at the Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

Ridgley, R., Snyder, P., McWilliam, R., & Rakap, S. (2012, February). Evaluating the type and amount of parent talk during IFSP meetings. Poster session presented at the Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

Snyder, P. & Rakap, S. (2012, February). Embedded instruction for early learning: Tools for preschool teachers. Pre-conference workshop presented at the National Interdisciplinary Early Intervention Congress (UDEMKO), Antalya, Turkey.

2011 (17-19)

Rakap, S. & Snyder, P. (2011, November). Defining and measuring child engagement. Poster session presented at the International Division for Early Childhood Conference, Washington, DC.

McLaughlin, T., Rakap, S., & Snyder, P. (2011, November). The international classification of functioning, disability, and health: Applications in early intervention. Poster session presented at the International Division for Early Childhood Conference, Washington, DC.

McLaughlin, T., Kinder, K., Hardy, J., & Rakap, S. (2011, April). Reviewing the evidence-base for embedded instruction in early learning. Paper presented for the American Educational Research Association Annual Conference, New Orleans, LA.

2010 (14-16)

Parlak-Rakap, A., Rakap, S., & Rakap, S. (2010, November). Theories of literacy development: An investigation of literacy practices in Turkey. Paper presented at the annual meeting of the National Association for the Education of Young Children, Anaheim, CA.

Rakap, S., Porter, N., & Snyder, P. (2010, October). Capturing child engagement in inclusive early childhood classrooms: Engagement Behavior Observation System. Poster session presented at the International Division for Early Childhood Conference, Kansas City, MO.

Pasia, C., McLaughlin, T., Snyder, P., & Rakap, S. (2010, March). Coaching preschool teachers on supporting children with disabilities. Poster session presented at the annual meeting of the National Association of School Psychologists, Chicago, IL.

2009 (8-13)

Rakap, S., & Parlak-Rakap, A. (2009, October). Ebeveynler tarafından uygulanan doğal dil öğretim tekniklerinin etkililiği: Bir alanyazın taraması [Parent-implemented naturalistic language teaching approaches: A review of literature]. Paper presented at the 19th National Special Education Conference, Mugla, Turkey.

Rakap, S., Snyder, P., & McLaughlin, T. (2009, October). Embedded Instruction: Issues around definition, application, and effectiveness to support inclusive practices. Poster presented at the annual meeting of the Division for Early Childhood, Albuquerque, NM.

Crowe, C., Pasia, C., Rakap, S., & Snyder, P. (2009, October). Counting complete learning trials with the embedded instruction observation system. Poster presented at the annual meeting of the Division for Early Childhood, Albuquerque, NM.

Rakap, S., Snyder, P., Ryndak, D., Sandall, S., & Hemmeter, M.L. (2009, July). Embedded instruction: Reaching consensus on definition and application. Paper presented at the 11th Biennial International Special Education Conference, Alicante, Spain.

Sandall, S., McLaughlin, T., Hemmeter, M. L., Snyder, P., & Rakap, S. (2009, July). Evaluating the quality of individualized goals and objectives for early learning. Poster presented at the meeting of the International Association of Special Education Conference, Alicante, Spain.

Rakap, S., & Jones, H. (2009, April). Use of web-based courses in special education: Influences of learning styles and self-regulation. Poster presented at the annual meeting of Council for Exceptional Children, Seattle, WA.

2008 (1-7)

Rakap, S., & Orlando, A.M. (2008, December). Turkish general education teachers’ willingness to work with children with severe disabilities. Poster presented at the 33rd Annual TASH Conference, Nashville, TN.

Orlando, A.M., Rakap, S., Owen, N. & Kim, S. (2008, December). Parent implemented storybook reading strategies to increase the literacy skills for preschool children with disabilities. In C.L. Cavanaugh (Chair), Emergent literacy instruction and intervention: Three research synthesis to identify effective practices. Symposium conducted at the 58th Annual National Reading Conference, Orlando, FL. 

Rakap, S. & Parlak-Rakap, A. (2008, Kasim). Doğal ortamda öğretim tekniğinin okul öncesi özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkileri [Effectiveness of embedded instruction on preschool children with disabilities]. Sözlü sunum, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi [Paper presented at the 18th National Special Education Conference], Konya, Türkiye.

Rakap, S., Snyder, P., Hemmeter, M.L., Sandall, S., & McLean, M.E. (2008, October). Validation of early childhood professional development materials: Key dimensions and processes. Poster presented at the annual meeting of the Division for Early Childhood, Minneapolis, MN.

Rakap, S. & Jones, H (2008, October). Influence of learning styles and self regulation in web-based learning. Poster presented at the annual meeting of the Florida Council for Exceptional Children, Sarasota, FL.

Rakap, S. (2008, June). Teachers’ attitudes toward inclusion/integration in Turkey. Paper presented at the 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Turkey.

Sandall, S., McLean, M., Rakap, S., Snyder, P., & Hemmeter, M.L. (2008, February). Tools for teachers: Validating professional development materials. Poster session presented at the Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.